Algemene voorwaarden

25 februari 2019

Art. 1. Algemeen

Alle leveringen van goederen en diensten door Kerckhaert NV geschieden tegen de hierna volgende voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling worden de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de Klant. Hiervan kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst tussen Kerckhaert NV en de klant. Het feit dat op bepaalde punten wordt afgeweken, doet geen afbreuk aan de toepassing of geldigheid van de overige voorwaarden.

Art. 2. Prijzen & aanbiedingen

Alle vermelden prijzen zijn in euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van Kerckhaert NV. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om u hiervan uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen te informeren.

Opgegeven prijzen en foto’s zijn informatief en niet bindend. Indien er zich tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de uitlevering van de desbetreffende goederen een prijswijziging voordoet, zal de klant hiervan op de hoogte worden gebracht alvorens de goederen worden verstuurd. In dit geval heeft de klant het recht van de aankoop af te zien zolang de goederen nog niet verzonden zijn.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Kerckhaert NV er niet toe een deel van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs te leveren.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de klant en Kerckhaert NV.

Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van eventuele schrijf -of drukfouten. Kerckhaert NV kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Art. 3. Levering

Alle leveringen geschieden op de wijze zoals door Kerckhaert NV gespecificeerd.

Alle leveringskosten zijn voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen. De kosten voor levering worden vooraf aan de klant medegedeeld. Kerckhaert NV behoudt het recht de kosten voor levering afzonderlijk te factureren.

Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot het eenzijdig verbreken van de koop of tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Art. 4. Betalingsmodaliteiten

Alle betalingen dienen voorafgaand aan de verzending van de desbetreffende goederen te geschieden. Hetzij door contante betaling, hetzij door overschrijving. Indien de betaling niet vooraf plaats vindt, kunnen de goederen tegen rembours geleverd mits Kerckhaert NV hiermee akkoord is.

Kerckhaert NV behoudt ten allen tijden het recht een voorschot, al dan niet een volledige voorafbetaling, te vragen.

Betalingsmodaliteiten verschillend van het hierboven vermelde kunnen enkel van kracht zijn na wederzijdse overeenkomst tussen de klant en Kerckhaert NV en uitsluitend na goedkeuring door Kerckhaert NV. Deze worden dan tevens op de factuur vermeld.

Het toekennen van bepaalde betalingsmodaliteiten verleend niet automatisch het recht op diezelfde betalingsmodaliteiten bij nabestellingen of nieuwe bestellingen, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de klant en Kerckhaert NV.

Indien, in geval van voorafbetaling, de betaling niet binnen de 5 werkdagen ontvangen wordt door Kerckhaert NV, kan Kerckhaert NV eenzijdig beslissen de bestelling te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding wegens winstderving. Tenzij de klant binnen deze termijn Kerckhaert NV ervan op de hoogte heeft gebracht de zending tegen rembours te willen ontvangen.

Alle goederen zijn principieel contant betaalbaar bij hun levering, behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding. In geval van niet tijdige betaling zal van rechtswege een verwijlrente verschuldigd zijn groot 1% per aangevatte maand. Tevens is de NV Kerckhaert van rechtswege gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding groot 10% van de niet tijdig betaalde hoofdsom.

In geval van schuldbemiddeling, faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de klant of wanneer deze onder (voorlopig) bewindvoerder zou worden gesteld, zijn de vorderingen van Kerckhaert NV en verplichtingen van de klant jegens Kerckhaert NV onmiddellijk opeisbaar.

Art. 5. Gevolgen van de koop - Annulering van de koop

Op het ogenblik dat de klant bestelling tegen welbepaalde prijs plaatst die wordt aanvaard door Kerckhaert, is de koop definitief gesloten. Kerckhaert NV kan te allen tijde in een uitdrukkelijke verklaring een bestelling te weigeren.

De koop kan niet geannuleerd worden, tenzij Kerckhaert NV hiermee akkoord is én mits het betalen van een schadevergoeding van 30% van de prijs. Kerckhaert NV behoudt zich evenwel het recht voor de uitvoering in natura te eisen. Voor bestellingen van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (maatwerk), kan de koop nooit geannuleerd worden.

In geval in de winkel van Kerckhaert een bestelling wordt geplaatst en wordt aanvaard door Kerckhaert, doch waarvoor de specifieke maten of afmetingen nadien nog dienen te worden opgenomen, wordt de koop geacht reeds gesloten te zijn in de winkel bij het plaatsen van de bestelling. Het nadien opmeten van de maten buiten de onderneming (bv. ter plaatse van de klant) doet hieraan geen afbreuk.

Het terugzenden van goederen om welke reden dan ook, gebeurt steeds op kosten van de klant tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de klant en Kerckhaert NV.

Afwijkingen op de annuleringsvoorwaarden zijn enkel toegestaan bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de klant en Kerckhaert NV.

In geval in de winkel van Kerckhaert een bestelling wordt geplaatst en wordt aanvaard door Kerckhaert, doch waarvoor de specifieke maten of afmetingen nadien nog dienen te worden opgenomen, wordt de koop geacht reeds gesloten te zijn in de winkel bij het plaatsen van de bestelling. Het nadien opmeten van de maten buiten de onderneming (bv. ter plaatse van de klant) doet hieraan geen afbreuk.

Kerckhaert is in elk geval niet aansprakelijk voor wijzigingen in gewicht, omvang of afmetingen van Paard of ruiter, tussen het ogenblik van opmeting en levering.

Art. 6 . Herroepingsrecht in geval van verkoop op afstand.

In geval de koop gesloten wordt op afstand (bv. via webshop) beschikt de consument (niet professionele klant) daarenboven over een herroepingsrecht, voor zover aan volgende voorwaarden voldaan wordt. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De Consument hoeft het gebruik van zijn herroepingsrecht niet te motiveren. De Consument is evenmin gehouden tot betaling van enige boete of vergoeding voor het gebruik van zijn herroepingsrecht. De Consument verliest zijn herroepingsrecht indien hij de goederen heeft gebruikt of indien de goederen niet teruggestuurd worden met de originele verpakking.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

- De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; (Artikel VI.53.2° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

- Overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing; (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht)

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Kerckhaert NV. De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt; Naam en adres van de Consument; Handtekening van de Consument;

Nadat hij Kerckhaert NV op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing moet de Consument spoedig de goederen (incl. alle toebehoren, bijgevoegde documentatie, garantiebewijzen) terug te sturen naar Kerckhaert NV en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Kerckhaert NV is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Kerckhaert NV verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

Hier vindt u een link naar een modelformulier voor het herroepingsrecht.

Art. 7 Garantie – Gebreken

De van toepassing zijnde garantievoorwaarden en termijnen zijn deze zoals aangeboden door de leverancier/producent. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

Eventuele zichtbare tekorten of gebreken dienen binnen de 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Kerckhaert NV te worden gemeld met gelijktijdige overhandiging van het aankoopbewijs en de gebrekkige zaak.

Niet zichtbare gebreken dienen binnen de 3 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te worden gemeld. Eens de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten en aanverwante kosten voor vervanging of herstelling ten kosten van de klant.

Het terugzenden van gebrekkige goederen gebeurt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de klant en Kerckhaert NV, steeds op kosten van de klant.

Garantie is niet van toepassing in situaties waarbij het gebrek een gevolg is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de goederen in kwestie dan wel de goederen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet bestemd zijn.

Kerckhaert NV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fabricagefouten en/of daaruit voortvloeiende gevolgschaden noch voor kosten en/of schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik.

In alle geval is de aansprakelijkheid van Kerckhaert NV, voor eender welke schade zou veroorzaakt zijn door haar goederen of diensten beperkt tot de waarde van het verkochte goed of dienst.

Art. 8. Eigendomsvoorbehoud

Kerckhaert NV behoudt zich het eigendomsrecht voor alle geleverde goederen voor tot op de datum van de algehele betaling. Dit (verlengd) eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over de prijs, desnoods door subrogatie ten aanzien van de derde-verkrijger.

Art. 9. Geschillen

Alle overeenkomsten tussen Kerckhaert KN en de klant, wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de NV Kerckhaert.

Webdesign & Copyright © Kerckhaert NV . All Rights Reserved. Algemene voorwaarden